ORGANISATIE

De eigenaar van de woning is lid van de Vereniging van Eigenaars. De VvE beschikt over een splitsingsreglement en een huishoudelijk reglement. Clingenbosch bestaat uit 101 woningen en 55 garageboxen.

VB-REM is de beheerder van Clingenbosch. (www.vbrem.nl)
De VvE heeft een bestuur. (bestuur@clingenbosch.nl)

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Minimaal twee maal per jaar vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.

In de ALV van november wordt de goedkeuring van de eigenaren gevraagd voor de begroting van het volgende jaar, de projecten voor groot onderhoud in dat jaar en de daarbij vastgestelde voorschotten van de maandelijkse bijdrage per appartement.
In de ALV van april worden de jaarrekening, het jaarverslag en de definitieve maandelijkse bijdragen vastgesteld door de vergadering.

Het verslag van de voorlaatste en laatste ALV is op aanvraag beschikbaar – info@clingenbosch.nl

SPLITSINGSREGLEMENT

Het reglement van splitsing regelt ieders aandeel in het onroerend goed en de rechten en de plichten van de eigenaren.

Het reglement van splitsing van 1975 is in 2010 vervangen voor een nieuw reglement.

U kan het splitsingsreglement aanvragen bij info@clingenbosch.nl

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Ter voorkoming van onderlinge en onredelijke hinder regelt het huishoudelijk reglement o.a. zaken als het feitelijk gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke en privé gedeelten.

Het Huishoudelijk Reglement is op aanvraag beschikbaar – info@clingenbosch.nl.

 

TOELATING

Een aspirant-koper kan een flat pas in eigendom krijgen na een kennismakingsgesprek met het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

De eigenaren VvE Clingenbosch geven er de voorkeur aan, nieuwe bewoners toe te laten die niet jonger zijn dan 50 jaar en niet ouder zijn dan 80 jaar.

Inwonende kinderen onder de 18 jaar zijn niet toegestaan

Voor de werkzaamheden in verband met een transport van een appartementsrecht brengt de beheerder een bedrag van EUR 100 (exclusief BTW) in rekening bij zowel de kopende als de verkopende partij. De werkzaamheden hebben onder andere betrekking op de communicatie met de makelaar en de notaris, het verstrekken van een wettelijk verplichte opgave aan de notaris inzake het reservefonds en de te verrekenen (service)bedragen en eventuele achterstanden, en het bijwerken van het eigenarenregister. Dit honorarium is gebaseerd op de contractuele afspraken tussen de VvE en de beheerder.

Ook huurders van een appartement hebben toestemming nodig van het Bestuur en dienen schriftelijk te verklaren dat zij kennis hebben genomen van het reglement van splitsing en huishoudelijk reglement. Het huurcontract mag niet korter zijn dan 12 maanden.